BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Organizasyon Yapısı - Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Yönetim Kurulu Başkanı

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Hastanenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak. 
 • Hastane yönetim kurulu tarafından alınan kararları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak 
 • Hastane yönetim kurulunun kararları doğrultusunda, mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, hastane hizmetlerini yönetir. 
 • Hastanede görevli, eğitim, idari, sağlık, teknik olmak üzere tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar. 
 • Personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını mevzuat hükümleri içinde tespit eder ve uygular. 
 • Çeşitli sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunun sağlar. Bunun için hastanenin klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuarlarından en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tedbirleri alır. 
 • Hastane sağlık hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin görüşlerini aldıktan sonra, karar verir. 
 • Hastanın iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları belirler ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır. 
 • Hastanenin, temizlik, onarım, bakım, kabul yeri, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit eder. 
 • Döner sermaye işletmesinin en iyi şekilde çalışması için döner sermaye işletme müdürlüğünü üstlenir (bu görevi uygun şartlardaki birisine vekâleten verebilir). 
 • Hastane amaç ve hedefleri doğrultusunda uyumlu, etkin, sürekli ve verimli çalışmasını sağlamak, gerekli fiziki koşulları oluşturmak, personel gereksinimi için planlama yapmak 
 • Hastane de oluşturulan komisyon kurul ve komisyonlara başkanlık etmek.

2. Mesul Müdür / Başhekim

Görev Devri: 

Başhekim Herhangi Bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda Başhekim Yardımcısı görev vekaleti yapacaktır. 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Özel hastanenin tıbbî, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,
 • Gerektiğinde, ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,
 • (Değişik:RG-22/3/2017-30015) Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina ve tesis değişikliklerini müdürlüğe bildirmek,
 • Özel hastane adına belge onaylamak,
 • Bakanlık ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazışmaları yürütmek,
 • Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarını korumak ve geliştirmek,
 • (Değişik:RG-22/3/2017-30015) Özel hastane bünyesinde kurulması öngörülen ve ilgili mevzuatı çerçevesinde ruhsatlandırılması veya tescili gereken her türlü ünite, birim veya merkezlerle ilgili ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,
 • Özel hastanenin tıbbî kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 • (Değişik:RG-1/7/2014-29047) Özel hastanenin denetimi ile ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,
 • Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hale getirmek,
 • Tıbbî atıkların kontrolü ve imhası için gereken bütün tedbirleri almak,
 • Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasına göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak islemesini takip ve kontrol etmek,
 • Özel hastanenin türüne, yatak sayısına, personel mevcuduna ve is hacmine göre tesis edilen tıbbî, idarî, malî ve teknik destek birimleri arasında koordineli ve uyumlu çalışmayı temin etmek,
 • (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine mesul müdür yardımcısını bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,
 • 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıklar ile adlî vakaları müdürlüğe ve gerekli diğer mercilere bildirmek,
 • (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Özel hastanede görev yapan bütün personelin sağlık taramalarını yaptırmak,
 • Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon islerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarından korunma için gereken bütün tedbirleri almak,
 • Hastaların tedavileri için dışarıdan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek,
 • Sağlık ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlıkça belirlenen diğer görevleri yapmak.

3. Mesul Müdür Yardımcısı

Görev Tanımı

 • Mesul müdürün görevini yerine getirmesini engel bir durum söz konusu olduğunda geçici olarak mesul müdürlük görevi ile Bakanlık ve müdürlük nezdinde hastanenin iş ve işlemlerini yürütür.
 • Reçete onayı, istirahat raporu onayı gibi poliklinik hastaları ile ilgili usulî işlemlerde mesul müdüre yardımcı olur ve imza yetkisi kullanabilir. Ancak bu durumda, mesul müdür tarafından yazılı olarak, hangi işlemleri yürüteceğine dair yetki devredilmesi gerekir.

Mesul Müdür Yardımcılarına Bağlı Olan Birimler

3.1 Tabib / Hekimler

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için çalışır. Ortaya çıkan komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar, gerektiğinde hastayı sevk eder.
 • Tıp ve uzmanlık eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerilere ilaveten, mesleği ile ilgili eğitim ve bilimsel faaliyetler yoluyla kazandığı bilgi ve beceriler çerçevesinde sanatlarını icra ederler
 • Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım ve uygulamaları planlar, izler ve denetler.
 • Adli vakalarda ilgili mevzuatlarda tanımlanan iş ve işlemleri yapar.
 • Gerekli gördüğü durumlarda, diğer tabip, uzman tabip veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon istenen tabip veya uzman tabip bu isteğe icabet eder.
 • Başka bir birime veya kuruma sevki gereken hastaların, tıbben gerekli şartlar sağlanarak sevk edildiği birime veya kuruma ulaşımı için gerekli tedbirleri alır.

3.2 Başhemşire

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar. 
 • Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar.
 • Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve uyumunu sağlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler. 
 • Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin ve formların geliştirilmesini ve düzenli olarak kullanılmasını sağlar. 
 • Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar. 
 • Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler. 
 • Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır. 
 • Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar. ı) Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.
 • Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar, protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar. 
 •  Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.

Başhemşireliğe Bağlı Birimler

3.2.1 Sorumlu Hemşireler

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Servis/ünitedeki hastaların hemşirelik bakımı gereksinimlerinin belirlenmesinden ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 
 • Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar. 
 • Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite/servis hemşirelerinin katılmalarını sağlar. 
 • Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar. Hastalar için hasta güvenliği komitesi tarafından belirtilen tüm güvenlik önlemleri alır ve diğer hemşirelerinde almasını sağlar kontrol eder. 
 • Çalıştığı servis/ünitede yürütülen hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlar ve denetler. 
 • Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur. 
 • Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün onayına sunar. 
 • Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımına ilişkin bakım ve kalibrasyon durumlarını takip eder, kayıtlarını saklar, gerekli durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçer, yönetime önerilerde bulunur, devamlılığını sağlar. 
 • Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda/koltuk/yatak/alan vb ayırımını yapar. 
 • Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.
 • Hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar. 
 • Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur 
 • Hastane infeksiyonlarının önlenmesi için infeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapar. 
 • Çalıştığı serviste/ünitede görev yapan yardımcı personelin yaptığı işleri denetler.

A. Hemşireler

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular. 
 •  Hastanın hemşirelik süreci kapsamında değerlendirilebilmesi için hastanenin / kurumun belirlediği formları ve ölçme değerlendirme ölçütlerini (HB.FR.01 İtaki Düşme Riski Skalası Formu, HB.FR.127 Bası Yarsı Değerlendirme Formu, HB.FR.35Ağrı Tanılama ve Takip Formu vb.) kullanır. 
 • Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir. 
 • Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, sözel order durumunda ise, sağlıkta kalite standartları kapsamında uygun girişimleri yapar ve kayıt eder. 
 • Hekim istemine göre ilaç uygulamalarını sekiz doğru ilkesine (doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta, doğru zaman, doğru yol, doğru ilaç şekli, doğru kayıt, doğru yanıt) göre yapar. 
 • Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen hekim istemini bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir. 
 • Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, hastanın hekimi ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı istemi üzerine söz konusu işlemi uygular. 
 • Tıbbi tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır. 
 • Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden kurumdan ayrılamaz. Ayrıca doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz. 
 • Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur. 
 • Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır. 
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek; insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur. 
 • Tüm uygulamaları, yaptığı uygulamayı takiben kayıt altına alır. 
 • Hastaneye yatış işlemleri tamamlanmış hasta ve varsa refakatçisinin servise ve hastaneye uyumunu sağlar. 
 • Hasta ve ailesini, hastaneye yatış yapıldığı andan itibaren taburculuğa ve evde bakıma hazırlar, gerekli eğitimleri verir. 
 • Hastanın varsa beraberinde getirdiği ilaçlarını gerekli kontrollerini (adı, adeti, son kullanma tarihi vb.) yaparak teslim alır, kurumun/hastanenin belirlediği formları kullanarak kayıt eder, uygun koşullarda saklanmasını ve korunmasını sağlar. 
 • Hastası için kullanacağı ilaçları güvenli bir şekilde temin eder. Uygun koşullarda saklanmasını ve korunmasını sağlar, son kullanma tarihlerini kontrol eder. 
 • Narkotik ilaçları talimatlara uygun saklar ve kullanır. Nöbet teslimlerinde narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kayıt eder. 
 • Acil durumlar için kullanılan acil müdahale setini her vardiyada kontrol ederek sürekli kullanıma hazır halde bulundurur. 
 • Hemşirelik uygulamaları için gerekli diğer malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder. 
 • Tanı amaçlı hastadan alınan kan, idrar, sıvı ve doku örneklerinin uygun şekilde ve en kısa sürede ilgili laboratuara transferini sağlar. 
 • Kan ve kan ürünü transfüze edilecek hastanın transfüzyon öncesi ve sonrası gereken işlemlerini yapar.
 • Hasta için hazırlanan kan ve kan ürününü transfüzyon merkezinden ısı koruyuculu/ dereceli çanta ve imza ile teslim alır.
 • Hekim tarafından gerçekleştirilen invaziv tanı ve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası hastayı izler. 
 • Diğer sağlık çalışanları ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve hemşirelik bakım planının oluşturulmasına katkıda bulunur.
 • Enfeksiyon gelişmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, antisepsi, sterilizasyon, izolasyon vb. tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar. 
 • İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır ve enfeksiyon kontrol hemşiresine bildirir.
 • Aspirasyon, oksijen tedavisi*, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj*, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.), stoma bakımı gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir. 
 • Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerini değerlendirerek, gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar. Bası yarası oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. 
 • Hastanın tıbbi durumuna uygun beslenme ihtiyaçlarını diyetisyen ve nutrisyon hemşiresi ile işbirliği yaparak planlar ve hastanın öğünlerini tam almasına destek olur, kayıt eder. Yetersiz beslenen ya da beslenemeyen hastaların nutrisyon desteği gereksinimine (enteral ve parenteral beslenme) göre uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular, devamlılığını sağlar. 
 • Hastalara verilen yemeğin diyetine uygunluğunu ve hastaların yemek yeme durumlarını kontrol eder. 
 • Hastanın transferi gerektiğinde; hastanın güvenli kurum politikalarına uygun bir şekilde transferini sağlar. 
 • Hizmet içi eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim seminerlerine katılır, klinik içi eğitimlerin hazırlanması ve sunumunda klinik içi eğitim hemşiresine katkıda bulunur. 
 • Sağlıkta Kalite Akreditasyon Standartları ve Hasta ve Çalışan Güvenliği uygulamaları kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde rol alır. 

B. Ebeler

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Müracaat eden hastaların tıbbi olarak muayene ve doğuma hazırlanmaları için, yetkileri dahilinde her türlü tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. 
 • Mesleğin gerektirdiği şekilde anne ve bebeğin standarda göre genel sağlık durumunu değerlendirir.
 • Doğum esnasında anne ve bebek için gerekli tüm hazırlıkları yaparak, hekimle birlikte doğuma girer.
 • Doğan bebeklerin yenidoğan değerlendirmesini yapar; cinsiyetini, ağırlığını, boyunu, kafa çevresini ölçer ve kayıt eder. Normalden sapma durumunda hekimi bilgilendirir.
 • İkiz veya daha fazla sayıda doğan bebeklerin doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğduklarını, ölü doğanların doğumdan sonra nefes alıp almadıklarını dikkat ve titizlikle değerlendirir ve kayıt eder. 
 • Her doğan bebeğin annesinin adı soyadını, cinsiyetini, doğum tarih ve saatini, doğumun kim tarafından gerçekleştirildiğini belirten bir doğum kartı doldurur. Ayrıca yenidoğan bebeğin cinsiyetine uygun olarak (kız-pembe renk, erkek-mavi renk) anne ve bebeğe aynı kod numarasını taşıyan anne-bebek bilekliği takar.
 • Yenidoğan göbeğini standartlara göre kesip göbek bakımını yapar, bebekler için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
 • Yenidoğan bebeğe doğum sonrası 1 mg K vitamini (IM) yapar.
 • Muayene odalarının, doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurulmasını sağlar. 
 • Muayene, doğum ve müdahaleler esnasında gebe ve hastaların yanında bulunur. 
 • Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak uygun girişimleri yerine getirir. 
 • Yenidoğanın vücut ısısının korunması ve sürdürülmesini sağlar. 
 • Aile bebek etkileşiminin en erken dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için annenin gereksinimlerini karşılar, anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir. 
 • Ailelere aile planlaması ile ilgili (aile planlaması sertifika belgesine sahip olan ebeler) bilgi verir. 
 • Hemşirelik yetkisi almış ebeler, asli görevleri yanında kurumun belirlediği alanlarda hemşirelik hizmetleri ile ilgili görevleri, yetkileri dahilinde yürütür. 
 • Hastanın laboratuvar/radyolojik tetkikleri için varsa gerekli örnekleri toplar; ilgili birime gönderir, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir. 
 • Enfeksiyonun gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar. (el yıkama, koruyucu ekipman kullanımı, izolasyon vb.) 
 • Kullanılan tıbbi malzemelerin uygun şekilde steril/dezenfekte edilmesini sağlar. 
 •  Hasta ilaçlarının hastane eczanesinden getirilmesini sağlar. Getirilen ilaçları kontrol ederek teslim alır. İlaçları uygun şekilde yerleştirir ve muhafaza eder. 
 • Narkotik ilaçların kullanılması ve saklanmasını kontrol altına alır. 
 • Hasta bakım hizmetleri için gerekli olan araç gereç ve malzemelerin tespit teminini sağlar. 
 • Kliniğin genel hizmet ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve kontrol eder.
 • Bebeğin nakline karar verildiğinde güvenli bir biçimde nakli gerçekleştir ve ilgili bölüm hemşiresine sözlü ve yazılı olarak hastayı teslim eder. 
 • Yaşamı sona eren bebeği standart doğrultusunda hazırlar, morga transferini sağlar ve yakınlarına destek olur. 
 • Sağlıkta kalite akreditasyon standartları ve hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde rol alır.

C. Acil Tıp Teknisyeni

 • Hastanın acil servise kabulünü sağlar.
 • Hastanın kayıt işlemlerine yardımcı olur.
 • Hastanın triajını belirler.
 • Hastayı karşılar kısa anemnezini alıp, gerekli vitallerini alır ve hasta dosyasına kaydını sağlar.
 • Hastanın ekg ve monitarizasyonunu sağlar.
 • Periferil IV kateter takar ve kateter pansumanı yapar. IM enjeksiyon , IV enjeksiyon , SC enjeksiyon , oral , burun ve göze ilaç uygulamalarını yapar.
 • Oksijen tedavisi ve buhar tedavisi uygular.
 • Aspirasyon ( trekeal , endotrakel aspirasyon ) yapar.
 • Nazogastrik sonda , mide lavajı, mesane sonda , rektal tüp uygular.
 • Lavman yapar, eendoskopi ve kolonoskopi için hasta hazırlığı yapar.
 • Periferik soğutma yapar.
 • Dren takibi aldığı çıkardığı takibi yapar.
 • Hastanın mobilizasyonuna yardımcı olur ve hastaya gerekli pozisyon verir.
 • Yatış hastalarının rasyonlarını listeler ve yemekhaneye bilgi verir refakatçisi yok ise yemek yemesine yardımcı olur.
 • Acil durumlarda hekimle iş birliği sağlar. Arrest durumlarda hekimin yönetiminde CPR ve ilaç uygulamalarını sağlar.
 • Paramedik olan sağlık personeli hekim olmadığında arrest yönetimini yapabilir.
 • Ex olan hastaların hazırlığını yapar hazırlığı bitince güvenlik ve personel eşliğinde morga inmesini organize eder.
 • Enfeksiyon ve hemşire – hasta güvenliği için kişisel koruyucu ekipmanlarını (gözlük –önlük- maske – eldiven-bone) kullanır.
 • Hastanın kimlik doğrulamasını yapar. (üzerinde TC. , adı soyadı, doğum tarihi dosya numarası bulunan barkod) uygun bilekliği takar.
 • Alerjisi olan hasta için kırmızı, alerjisi olmayan hasta için beyaz bileklik takar.
 • Hastadan numune alırken veya ilaç tedavisi uygularken kimlik doğrulama ve doğru ilaç uygulamasına dikkat eder.
 • Serum ve ilaç enjektörlerinin içinde yüksek riskli ilaç bulunuyor ise kırmızı ilaç etiketi yüksek riskli ilaç bulunmuyor ise beyaz etiket yapıştırır.
 • Numunelerin laboratuvara gönderilmesini takip eder.
 • Hastaların sonuçlarını takip eder ve hekime bilgi verir.
 • Hastanın mahremiyetini sağlar.
 • Acil olan ameliyat hastalarının hazırlığını yapar.
 • Başka birime transfer ile olan hastaları transfer talimatına uygun transfer formunu hazırlayıp transfere eşlik eder.
 • Radyolojiye gidecek olan hastaların organizasyonunu sağlar , eğer gerekliyse kendisi de eşlik eder.
 • Hastanın düşme riskini değerlendirir kaydını yapar ve düşme riski varsa hasta bilekliğine, hasta dosyasına ve sedyesine yeşil yonca simgesini yapıştırır ve transferini uygun şekilde yapar.
 • Alçı atel ve kesi sitürizasyonu yapılacak hastaların hazırlığını yapar.
 • Hasta ve ailesine evde bakımı ile ilgili eğitim verir  ve dosyasına kayıt eder.
 • Ambulansın genel temizliğini kontrollerini sağlar.
 • Ambulans ile sevk olacak hastaların işlemlerini sevk prosedürüne göre hazırlığını yapar.
 • Ambulans ile sevk olacak hastalara paramedik eşlik eder.
 • Adli vaka olan hastalarda güvenliğe haber verir ve giriş işlemlerinin kontrolünü sağlar.
 • Narkotik ilçların takibini ve kontörlünü sağlar.
 • Sabah ve akşam nöbet teslim saatlerine uyar ve yüz okutma işlemini yapar
 • Nöbet devirlerinde nöbet devirlerine günlük akışı kayıt eder.
 • Acil servisin genel düzenini sağlar.
 • Acil serviste bulunan demirbaş tıbbi malzeme ilaçların kontrollerini yapar.
 • İlaç ve malzeme stoklarının takibini yapar.
 • Hastanenin belirlemiş olduğu kıyafet yönetmeliğine uyar ve fotoğraflı kimlik kartını takar.
 • Kişisel hijenine dikkat eder.
 • Birim içi ve hastane içi eğitimlere eşlik eder.

3.2.2 Enfeksiyon Hemşiresi

 • Hemşirelik Hizmetlerine bağlı kadroların, oryantasyon ve hizmet içi eğitim gereksinimlerini belirlemek ve önceliklerini saptamak.
 • Kurumun ve çalışanların gereksinimlerine göre birim amirleri ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim konularını belirlemek.
 • Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak eğitim programları geliştirmek ve bu programların sürekliliğini sağlamak.
 • Hemşirelik ve diğer personelin eğitim programlarının uygulanmasında, sorun ve gereksinimler konusunda başhemşireye bilgi vermek ve danışmak.
 • Personel gelişimi için hedef, amaç ve politikalar geliştirip olanakları sağlamak; başhemşireliğe önerilerde bulunmak.
 • Sorumlu hemşirelerden eğitim gereksinimleri, eğitim konularının belirlenmesi konusunda bilgi almak ve eğitim programlarının hazırlanmasına katılımlarını sağlamak.
 • Hemşirelik Hizmetlerine ait tüm eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek ve yürütmek.
 • Eğitim materyali geliştirmek. 
 • Çalışmaya bir süre ara verdikten sonra yeniden alana dönen hemşireler için hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
 • Personelin mesleki gelişimi için hastane dışındaki olanakları değerlendirmek
 • Eğitim programlarını değerlendirmek için gerekli kayıt sistemleri geliştirmek.
 • Eğitim programlarını sistematik olarak değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklikler yapmak.
 • Eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile koordinasyon sağlamak.
 • Eğitim programları ve katılanlara ilişkin kayıtlar tutmak ve saklamak.
 • Hemşirelik personelinin eğitim gereksinimleri ve kendilerini geliştirmeleri için bireysel danışmanlık yapmak.
 • Hastanenin diğer bölümlerine de hizmet içi eğitim konusunda danışmanlık yapmak ve bilgisi dahilinde olan eğitimleri vermek.
 • Araştırma çalışmalarına katılarak sürekli eğitim programlarını geliştirmede kullanılan araştırma sonuçlarından yararlanmak.
 • Hemşirelik hizmetlerinde kullanılan formların gözden geçirilmesi, hazırlanması ve değerlendirilmesi çalışmalarında komitede yer almak.
 • Gerekli kayıt, rapor, dosya ve istatistikleri tutmak.
 • Tüm çalışmalarını etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda yapmak.
 • Güncel mesleki yayınları izlemek ve hemşirelik personeline duyurmak.
 • Mesleki seminer, konferans, workshop gibi etkinliklere katılmak.
 • Hemşirelik personelinin eğitimlere katılımını sağlayıcı teşvik sistemleri geliştirmek, ayrıca kongrelere katılımı teşvik ederek rehberlik yapmak.
 • Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izlemek ve uygulamak.
 • Hizmet içi eğitim çalışmalarının aylık ve yıllık raporunu hazırlamak ve başhemşire ve hemşirelik hizmetlerine sunmak.
 • Gerektiğinde personel, komite ve idari toplantılara katılmak ve toplantıda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
 • Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkışı, kaynakları ve yayılım şekillerine ilişkin eğitimler düzenleyerek hastane genelinde enfeksiyona ilişkin bilinç düzeyinin yükselmesi için çalışmak.
 • Gerçekleştirdiği bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimlerinin sonuçlarını değerlendirmek için birim sorumluları ile koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yapmak.
 • Hastaneye uygun dezenfektanların seçiminde ve bu konudaki mikrobiyolojik araştırmada görev almak, kullanım yerlerinin tespiti, personelin bu konudaki eğitimlerini yapmak. 
 • Sürveyans verilerin toplamak.
 • Epidemiyolojik verilerin incelenmesi sonucunda, endemik ve epidemik olarak ortaya çıkan nozokomiyal enfeksiyon hızlarını hesaplamak.
 • Enfeksiyon kontrol yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek.
 • Spesifik hastane enfeksiyon risk faktörlerini belirlemek ve rapor etmek.
 • Nozokomiyal enfeksiyon problemlerinin boyutunun belirlenmesi, enfeksiyon oranlarının belirlenip monitörize edilmesi, yüksek nozokomiyal enfeksiyon riski altındaki hasta gruplarının belirlenmesi amacıyla veri toplamak.
 • Toplanan verilerin sınıflanması, nozokomiyal enfeksiyonları kontrol ve önleme politikalarının üretilmesi ve/veya geliştirilmesi için alt yapı oluşturmak.
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyesi olarak hastane içinde geçerli olacak enfeksiyon değerlerinin ve ilgili göstergelerinin belirlenmesinde katkıda bulunmak.
 • Enfeksiyon kontrol komitesinin onayladığı enfeksiyon değer ve göstergeleri doğrultusunda, hastane enfeksiyonunu önlemeye yönelik sistemlerin, uyulması gereken politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve birim yöneticilerine gerekli desteği vermek.
 • Hastane enfeksiyonunun önlenmesine yönelik sistemlere, politika ve prosedürlere tüm hastane birimleri tarafından uyulmasının izlenmesi için gerekli denetimin çalışma planını oluşturmak.
 • Enfeksiyon kontrolü ile ilgili belirlenmiş standartlar doğrusunda gerekli sistematik ölçüm çalışmaları yapmak.
 • Enfeksiyon kontrol çalışma planı doğrultusunda belirlenen göstergeleri takip etmek için gerektiğinde  hastalardan kültür alınmasını sağlamak.
 • Enfeksiyon ölçümü için alınan kültürlerin laboratuvara gönderilmesini sağlamak.
 • Laboratuvardan iletilen enfeksiyon ölçüm sonuçlarını inceleme, enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte değerlendirmek ve rapor haline getirmek.
 • Tüm hemşirelik hizmetleri çalışanına, enfeksiyon kontrolü ile ilgili danışmanlık vermek.
 • Hastanede meydana gelen iş kazalarını takip etmek, koruyucu önlemleri alabilmek için İş Güvenliği Uzmanı ile iletişimi sağlamak ve gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Temizlik, yemekhane hizmetleri, çamaşırhane gibi hastane geneline yönelik hizmetleri sunan, enfeksiyon riski yüksek olan bölümlerin denetimini gerçekleştirmek, koruyucu önlemleri alabilmek için destek hizmetler müdürü ile iletişim sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek. 
 • Sorumlu hemşirelerden enfeksiyon riski olan hastalarla ilgili bilgileri edinmek ve enfeksiyon kontrolü prosedürüne uyumu takip ederek koruyucu önlemleri alabilmek için başhemşire ile iletişimi sağlamak, gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Hastane enfeksiyonlarının ortaya cıkışını, kaynaklarını ve yayılım şekillerini araştırmak.
 • Kaynak ve sistem kullanımında maliyet etkili çalışmayı desteklemek.
 • Müşterilerin ve kurumun malına ve kaynaklarına  özen ve saygı ile muamele etmek.
 • Personel, bölüm ve kurum performansının geliştirilmesi için sürekli çaba ve öneri getirmek.
 • Hastane ve  hasta gizlilik politikasına uygun davranmak.

3.2.3 Nütrisyon Hemşiresi

 • Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler doğrultusunda nütrisyon birimindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. 
 • Nütrisyon ekibinin doktoru ve diyetisyeni ile birlikte, hastaların nütrisyonel değerlendirmesinde, tedaviye başlama, sürdürme ve sonlandırma sürecinde görev alır. 
 • Nütrisyon Destek Tedavisi’nde hemşirelik girişimleri konusunda belirlenmiş olan standartların uygulanmasını sağlar. 
 • Ekibin doktoru ve diyetisyeni ile birlikte düzenli aralıklarla hasta viziti yapar. Hasta için belirlenmiş olan nütrisyonel destek planının doğru yöntemle, doğru dozda, doğru şekilde ve uygun pozisyonda uygulanmasını takip eder. 
 • Nütrisyon Destek Tedavisi’nde kullanılan araç-gereç ve ekipmanların temini, kullanımı ve hastaya uygulanmasında ekip ile birlikte görev alır. 
 • Nazoenteral yolla beslenmesine karar verilen hastaya gerektiğinde, doktor sorumluluğunda nazoenteral tüpleri takabilir. 
 • Enteral beslenme tüplerini tıkanma, kırılma, çatlama, bükülme, yerinden çıkma, ciltte irritasyon, enfeksiyon gibi komplikasyonlar açısından takip eder ve önlenmesi için gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Enteral beslenme yollarının bakımı ve pansumanı konusunda klinik çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve danışmanlık verir. 
 • Parenteral nütrisyon uygulanan hastalarda damar yolu ile ilgili komplikasyonların önlenmesi için gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Santral venöz kateterlerin bakımı ve pansumanı konusunda klinik çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve danışmanlık verir. 
 • Nütrisyon Destek Tedavisi ile birlikte ilaç, kan ve kan ürünlerinin doğru uygulanması hakkında hekim ve eczacının önerileri doğrultusunda klinik çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir.
 • Beslenme ürünlerinin saklama koşulları, uygulama şekli ve uygulama süresi konusunda ekibin bir üyesi olarak, klinik çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir. 
 • Nütrisyon Destek Tedavisi’nin mekanik, metabolik ve enfeksiyöz komplikasyonlarını ekiple birlikte izler. Komplikasyonların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Klinik hemşirelerine eğitim ve danışmanlık verir. 
 • Evde parenteral/enteral yolla beslenme desteği uygulanacak hastalarla ilgili olarak aşağıdaki konularda nütrisyon destek ekibinin üyesi olarak klinik çalışanlarına, hasta ve/veya yakınlarına eğitim verir. - Hastanın kullanması gereken beslenme ürünü, pompa, set vb. malzemelerin raporlanması, reçetelendirilmesi ve temini, - Beslenme yolunun bakımı ve pansumanı, - Gelişebilecek komplikasyonlar ve dikkat edilmesi gereken konular, - Beslenme ürünlerini saklama ve uygulama şekli, - Gerektiğinde başvurabileceği kişi, kurum ve kuruluşlar. 
 • Nütrisyon hemşiresi Nütrisyon Destek Biriminde tam zamanlı olarak görev alır, tüm görev ve sorumluluklarını ekip ile birlikte yerine getirir. 
 • Klinik nütrisyon konusunda bilimsel ve güncel yayınları takip eder, seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır. 
 • Bilimsel araştırmalara ekiple birlikte katılır, planlar ve yürütür. 
 • Nütrisyon destek birimindeki görevleri ile ilgili kayıtları tutar. 
 • Görev yaptığı yerlerde Nütrisyon Destek Ekibi ile birlikte klinik nütrisyon ile ilgili hizmet içi eğitim verir ve devamlılığını sağlar. 18. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.

3.2.4 Eğitim Hemşiresi

 • Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanların oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim programlarının, kurum politikası, vizyonu ve misyonu doğrultusunda planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur. 
 • Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişiirimlerle işbirliği yapar. 
 • Eğitim programlarının yapılacağı eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemeleri temin eder, kayıtları tutar. 
 • Eğitim programları ve katılanlara ilişkin kayıtları tutmak ve arşivlemek, tüm çalışmalarını ve sonuçlarını rapor halinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne sunmak.
 • Staj amacı ile gelen öğrencilerin rotasyonlarını planlamak ve rehberlik etmek. 
 • Eğitim materyali geliştirmek ve mevcutların kullanılmasını sağlamak.
 • Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili raporu yazılı ve sözlü Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne sunmak. 
 • Mesleki seminer konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyurular yapmak.
 • Güncel ve mesleki yayınları izler ve hemşirelere yönelik konularda meslektaşlarını bilgilendirmek. 
 • Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve hasta bakımına yönelik araştırmalar yapar ve projeler geliştirme veya katılmak. 
 • Araştırma ve projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde katkısı olacak uzmanlarla işbirliği yaparak önerilerini almak.
 • Kurum içi ve kurum dışındaki araştırma ve proje sonuçlarının uygulamaya yansımasını sağlamak. 
 • Hemşirelik personelinin performans değerlendirmelerinde dikkate alınmak üzere; mesleki yetiştirme ve ilerlemeleri amacı ile eğitime katılım ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapmak/yapılmasını sağlamak. 
 • Çalışmaya bir süre ara verdikten sonra yeniden çalışmaya başlayan hemşirelerin, yetişmelerini sağlamak ve mesleğe uyum programları düzenlemek.
 • Belirli aralıklarla tüm servislerdeki hemşirelik hizmetlerini gözlemleyerek eğitim programlarını ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemek.
 • Hemşirelik bakımı ve tedavi hizmetleri verilirken tüm uygulama ve işlemlerin etik kurallara uyularak, hasta hakları doğrultusunda yapılmasını sağlamak. 
 • Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve günceleştirilmesi çalışmalarına katılmak
 • Müdürlük tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların uygulanmasında hemşirelere rehberlik etmek.
 • Hemşirelik hizmetlerinin sunumunda kalite güvenliği ve standart belirleme çalışmaları yapmak ve katılmak

3.2.5 Hemovijilans Hemşiresi

 • 7500 ünite / yıl ve altında transfüzyon gerçekleştirilen hastanelerde en az 1(bir) kişi olarak istihdam (7500 ve katlarında artar) edilir. Örneğin; 15000 ünite/yıl, en az 2 kişi olacak şekilde istihdam edilir. 
 • 7500 ünite/yıl ve üzerinde transfüzyon gerçekleştirilen hastanelerde sadece Hemovijilans Hemşiresi olarak çalıştırılır. (bu kişiye görevi dışında idari nöbetler ve klinik ve/veya laboratuvar hizmeti ve/veya nöbeti gibi ek görevler verilemez.) 
 • Doğrudan Transfüzyon Komitesine bağlı olarak çalışır ve aynı zamanda transfüzyon komitesinin doğal üyesidir. 
 • Hastanede gerçekleştirilen tüm transfüzyonların, Transfüzyon İzlem Formu ile izlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip eder. Bu konuda periyodik eğitimler düzenler. 
 • Uygunsuzlukları Transfüzyon Komitesine bildirir. Düzeltici-önleyici faaliyetlerin ilgili klinik tarafından başlatıldığından emin olur. Bu konulardaki kayıtları ve dökümanları tutar. 
 • Periyodik olarak Transfüzyon Komitesini ilgili faaliyeti hakkında bilgilendirir. 
 • Gerçekleşen tüm istenmeyen olay ve reaksiyonları hastane Hemovijilans Koordinatörüne (HVK) bildirir. Transfüzyon Kontrol Formu kapsamında transfüzyon ile ilişkili süreçlerin uygunluğunu denetler. 

3.3 Kalite Birim Üyeleri

Görev Tanımı

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları ve takipleri yapar.
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
 • Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerin alınması gibi) yönetir.
 • SKS çerçevesinde doküman yönetim sürecini yürütür.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır, takibini yapar. 
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar. 
 • Güvenlik kodları (Mavi-Pembe-Beyaz- Pembe) süreçleri yönetir.
 • Uygun gördüğü birim sorumlularını ''Bölüm Kalite Sorumlusu''olarak tanımlar. SKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kalite Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür. 

3.4 Eczacı

 • Eczane içi raf düzeninin kullanıma uygun hale getirilmesini sağlamak. 
 • İlaç ve tıbbi malzemelerin miat takibini yapmak 
 • Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesinden, her ilaca etiketler konulmasından, tasnif edilerek ayrı dolaplara yerleştirmek 
 • Eczanenin ilaç ihtiyaçları listelerini hazırlamak. 
 • Azalan ilaçların belirlenmesi ve ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak 
 • Miadı yaklaşan ilaçların belirlenerek tüketiminin hızlanması için ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak. 
 • Eczaneden servis ve laboratuarlara günlük olarak çıkacak ilaçları kontrol etmek 
 • Kontrole tabi ilaçların ve reçetelerinin temini ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Muadili olan ilaçları servislerde kullanıma vermek 
 • İlaçların kolay bulunabilir şekilde dizaynını sağlamak.

3.5 İş Güvenliği Uzmanı

Rehberlik

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. 
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. 
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. 

Risk Değerlendirmesi

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. 
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde rapor hazırlamak. 
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 

İlgili Birimlerle İşbirliği

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

3.6 Psikolog

 • Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.
 • Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.
 • Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.
 • Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.
 • Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.
 • Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar.
 • Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.

3.7 Fizyoterapist

 • Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.
 • Hastalık durumlarında;
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.
 • Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.
 • Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.
 • Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.
 • Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.
 • Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

3.8 Diyetisyen

 • Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.
 • Besin analizleri yapar, sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları geliştirir ve bunların doğru kullanımını sağlar.
 • Toplumda beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında, eylem planlarının yapılmasında ve uygulanmasında görev alır.
 • Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına, antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler.
 • Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitir. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder, tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir.
 • Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.
 • Satın alınacak gıda maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev alır.
 • Beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular/uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemleri aldırılmak üzere Otelcilik ve destek Hizmetleri Müdürüne öneri sunar.
 • Menü planlaması yapar ve uygulanan menüleri denetler. Standart yemek menülerinin  geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri  yapmak üzere otelcilik ve destek Hizmetleri Müdürüne bilgi verir.
 • Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını ve ısı derecesini kontrol eder.
 • Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlamak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına ve Otelcilik  Destek Hizmetleri Müdürüne bilgi verir,
 • Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetler.
 • Besin güvenliğinin sağlanmasında ve gerektiğinde kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.

3.9 Anestezi Teknisyeni / Teknikeri

 • Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
 • Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
 • Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.
 • Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
 • Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
 • Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
 • Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
 • Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyonuzmanıyla paylaşır.
 • Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.

3.10 Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni

 • Laboratuarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.
 • Laboratuarı başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.
 • Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.
 • Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.
 • Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister. Durumu, Laboratuar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir.
 • Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri aboratuar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirilir.
 • İnternal ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.
 • Laboratuar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miad kontrollerini yapar, kayıt altına alır.
 • Laboratuar araç - gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
 • Laboratuarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar
 • Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.

3.11 Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni / Teknikeri

 • Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.
 • Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.
 • Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.
 • Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.
 • Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.
 • Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.
 • Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.
 • Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.
 • Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.

3.12 Ameliyathane Teknikeri

 • Ameliyat odasını malzeme ve teçhizat yönünden cerrahi işlemlerin yapılmasına hazır hale getirir.
 • Ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder, ameliyata hazır hale getirir ve gerekli destek parçalarını hazırlayarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturur
 • Ameliyat esnasında çıkarılan herhangi bir cerrahi materyalin uygun bir şekilde ilgili birime gönderilmesine yardımcı olur
 • Her bir işlemden veya ameliyattan sonra ortamın temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu sağlayarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Ameliyattan sonra cerrahi aletleri ve malzemeleri temizler, dezenfekte eder ve kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.
 • Cerrahi malzemelerin sterilizasyonunu ve uygun şartlarda korunmasını sağlar.
 • Hastanın ameliyat odasına alınmasına, pozisyon verilmesine ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olur.
 • Cerrahi alet ve ekipmanların periyodik muayenelerini yaptırır ve olası arızalarını zamanında haber verir.
 • Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder.

3.13 Teknik Hizmetler Personeli

 • Hastanein  bulunduğu hizmet binasında bulunan aşağıdaki teknik sistemlerin çalıştırılması, işletilmesi, arızaları, bakımları, eksik ve noksanları ile ilgili kayıtları tutar, takip eder ve aksaklıkları ilk amirine bildirir. 
  • Asansör 
  • Jeneratör 
  • Trafo 
  • Güvenlik Kameraları 
  • Santral 
  • Vakum Sistemi 
  • Yangın Alarm Sistemi 
  • Kompresörler 
  • Su arıtma Sistemi 
  • Su Deposu ve Bina Sıhhi Tesisat Hatları 
  • Elektrik Şebekesi ve UPS ler. 
  • Ses ve Görüntü Sistemleri. 
  • Klimalar 
  • Ups Cihazları
  • Medikal Gaz sistemleri 
 • Yukarıda belirtilen cihaz ve sistemler için gerekli bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve yapılması durumunda takiplerini yapar. 
 •  Hizmet binasının tadilat gerektiren alanlarını tespit ederek Yönetime  bildirir. 
 • Yangın vana ve tüplerinin düzenli olarak kontrollerini yapar. 
 • Yukarıda belirtilen cihaz ve sistemler için bakım, kontrol talimat ve formlarını hazırlar. 
 • Düzenlenen eğitim ve toplantılara katılır. 
 • Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 • İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uyar, gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanır.

3.14 Biyomedikal Sorumlusu

 • Kullanılmakta olan tıbbi cihazların periyodik olarak kalibrasyonunu ile bu cihazların bakım ve onarımını yapar.
 • Kuruma alınması düşünülen tıbbi cihazların teknik şartnamesinin hazırlanmasında ve alınan tıbbi cihazların muayene kabulünde görüş verir.
 • Tıbbi cihazların kullanımımı hakkında ilgili personele bilgi verir,
 • Hasta ve çalışanları tıbbi cihazların zararlı etkilerinden korumak için gerekli tedbirleri alır.

3.15 Depo Sorumlusu

 • Malzemenin iyi bir şekilde korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan sarf elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması. 
 • Depo raf düzenini , depo yerleşim planına göre düzenlemek
 • Depo çalışma alanı tertip ve düzenini sağlama
 • HBYS sistemi üzerinden talep edilen malzemelerin hazırlanmasından ve bölüme sevk edilmesinden sorumludur.

3.16 Arşiv Sorumlusu

 • Taburcu olan hastanın dosyasını, eksiksiz olarak teslim alıp düzenli bir şekilde arşiv tekniğine göre arşivler.
 • Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar.
 • Arşivde haşerelere, yangın ve su baskınına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, takibini yapar
 • Arşivin nem ve ısı durumunu kontrol eder

4. İnsan Kaynakları Sorumlusu

 • İşletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, 
 • İhtiyac duyulan pozisyonların kariyer portalı üzerinden iş ilanları yayınlamak ve yapılan portal üzerinden, kurumsal internet adresimiz üzerinden ve elden başvuraları değerlendirmek ve uygun olan adayları seçmek

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi:

 • İşe başlatılacak personelin evraklandırma, sözleşmelerin hazırlanması, İl sağlık için gerekli olan evrakların düzenlenmesi ve onaylatılması,
 • İşten ayrılan personel ile ilgili çıkış işlemlerinin yürütülmesi, 
 • Çalışanların izin süreçlerinin yürütülmesi, raporlu personellerin işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Çalışanların işle ilgili sorunlarının dinlenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması.
 • Aylık bordro ve maaş dosyalarının imzalatılması,

İŞKUR’la ilgili süreçlerin yönetilmesi:

 • İK faaliyetleri ile ilgili raporların hazırlanıp üst yönetime sunulması. 
 • Personel yönetmeliği ve ilgili iş kanunu çerçevesinde kurallara uymayan personelle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Aylık bazda İşe Giren ve İşten Ayrılan Personel sayılarının analiz edilerek, İşgücü Devir Oranı istatistiklerinin hazırlanıp, yönetime ve Kalite Birimi'ne raporlanması 
 • İdari İşler süreçlerine destek verilmesi.
 • BGYS politikalarına uymak.
 • Gizlilik beyanı ve disiplin prosedürüne uygun davranmak.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek.
 • Güvenlik olaylarını ve ihlalleri ilgili birimlere haber vermek.

5. Kurumsal Pazarlama

 • Orta ve büyük ölçekli tüm ticari kuruluşlara tanıtım ve anlaşmaları düzenlemek, sağlık taramaları gerçekleştirir.
 • Orta ve büyük ölçekli tüm ticari kuruluşlar, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, belediyeler, borsa, sergi salonları, turizm şirketleri, hava yolları, TV şirketleri, meslek birlikleri, sendikalar, konsolosluklar, büyükelçilikler, spor klüpleri vb. ile görüşmeler yaparak kurumsal tanıtım yapmak, ilişkileri güçlendirmek ve kurumsal anlaşmalar sağlayarak hasta potansiyelinin artmasına destek olmak . 
 • Sponsorluk ve PR çalışmalarında aktif görevler yürütülmesine yardımcı olmak. 
 • Özel günlerde hastaneyi tanıtıcı, halk sağlığına yönelik çalışmaların yürütülmesine yardımcı olmak. 
 • Anlaşmalı olduğu kurumlar ile ilişkileri sıcak tutmak, olağan ziyaretlerde bulunmak. 
 • Dış doktor ziyaretlerini planlamak, ziyaretlerde bulunmak. 
 • Hizmet fiyatlarının belirlenmesinde fiyat araştırması yaparak hizmet fiyatlarının belirlenmesinde yardımcı olmak 
 • Kurum anlaşmaları için sözleşme protokolleri düzenlemek. 

5.1 Santral

 • Görevli olduğu bölümde, Özel Medifema Hastanesi politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür ve talimatlara uygun davranmak
 • Santrale bağlı telefon hatlarının arızalı olup olmadıklarını kontrol eder , günlük rapor tutar arıza oluşması halinde teknik birime derhal haber verir
 • Her sabah ve akşam hasta listesini kontrol eder ve değişiklik varsa kaydeder.
 • İç ve dış hatları karşılayarak hızlı bir şekilde cevaplandırır ve ilgili birimlere yönlendirir
 • Santralde bulunan tüm cihazların ( Mikrofon, telefon santrali, müzik seti ve printer,anons) çalışır durumda olduğunu kontrol eder, arıza varsa teknik servise bildirir
 • Hastalardan telefonla gelen şikayetleri Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları birimine bildirir.
 • Gerektiğinde anons yapar.
 • Sorumlu olduğu ünitenin tertip, düzen ve temizliğine dikkat eder
 • Zorunlu kurum içi eğitim programlarına ve toplantılara katılır.
 • Dışarıdan gelen telefonları ilgili birimlere aktarmak
 • Hastane personelinin ve hasta yakınlarının dış irtibat telefonlarını bağlamak.
 • Hastane idaresinin ilgili telefonlarını ilgili birimlere bağlamak ve görüşmeleri sağlamak.
 • Hastane içerisinde anons sistemi ile haberleşmeyi sağlamak.

6. Check-Up Birimi

 • Görevli olduğu bölümde hastane politika ve hedefleri doğrultusunda prosedür, ücretlendirme ve hasta ilişkileri talimatlarına uygun davranmak.
 • Check-up hastalarının randevu işlemlerini planlamak ve sağlamak.
 • Check-up paket tanıtımı, pazarlama ve satış süreçlerini planlamak, yönetmek, gerçekleştirmek.
 • Hastaya önerilen paket dışı tahlil tektik ve ameliyat hizmetlerinin kurum içinde tutulmasını sağlamak.
 • Check-up paket içeriklerinin güncellenmesini ve fiyat takibinin yapılmasını sağlamak
 • Yatış ve poliklinik hasta hizmetleri ile iletişim halinde olmak ve tüm hasta evraklarının hastane politika ve hedefleri doğrultusunda işleyişe uygun olmasını sağlamak ve kontrol etmek
 • Hasta memnuniyetini sağlamak.

7. Hasta Hakları

 • Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak
 • Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak (EK-5), başvuru sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak.
 • Başvurular yerinde çözülürse, "Yerinde Çözülen Şikayetler Defteri “ne (Formata uygun olacak şekilde) doldurmak. Yerinde çözülemeyen sorunlar için ise EK 5 formunu doldurarak, yönetime sunmak.
 • Başvuru alındığında durum acil ise, aynı gün hastane idaresini bilgilendirmek.
 • Hakkında başvuru yapılan çalışan hakkında EK 3 Bilgi formunu düzenleyerek yönetime bilgi vermek. Bilgi isteme formunda bilgi istenen kişinin ismi dışında kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını sağlamak, formu imza karşılığı teslim etmek ve imza karşılığı almak
 • Bilgi Forumu’nun 3 gün içinde cevaplandırılmasının takibini yapmak.
 • Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek.
 • Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak.
 • Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek ve eğiitmleri vermek.
 • Oryantasyon eğitimlerinde eğitici olarak görev almak.
 • Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak
 • Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek.
 • Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak.
 • Hastaların/ yakınlarının öneri ve şikayetlerinin ölçme ve değerlendirme raporlarını düzenlemek ve sonuçlarını Kalite Birimi’ne iletmek. Öneri ve şikayet kutularının belirlenen zamanda açmak (haftada 1) , ve değerlendirerek kalite birimine bildirmek.
 • Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 • Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen ve amirinin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

8. Mali Hizmetler

8.1 Finans

 • Kurumun stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek.
 • Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenlemek, yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak.
 • Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenlemeler yapmak.
 • Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının planlamalara uygun olarak merkezi alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

8.2 Genel Muhasebe

 • Kasaların sayımı, alınması; 
 • Kredi kartı tahsilatlarının takibi ve hesaplara aktarımı, 
 • Satın alma biriminden gelen faturaların işlenmesi,
 • Cari hesap çalışılan firmaların takibi ve mutabakatların yapılması 
 • Nakit ve vadeli ödemelerin takibi, 
 • Banka hesaplarının takibi, çek ve diğer ödemelerin yapılması, 
 • Kredi kullanımları ve geri ödemelerinin takibi
 • Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir taleplerinin karşılanması.

8.23 Medikal Muhasebe

 • Hizmet verilen birimlerde hasta protokollerinin hizmet ve malzemeleri kontrol edilerek olmayan tetkiklerin/malzemelerin işlenerek/fazla girilen tetkiklerin iptali yapılarak fatura edilmesini sağlar.
 • Faturalama süresi dolmak üzere olan protokolleri tespit eder, faturalama için gerekli olan sonuç/hizmet/epikriz temini için ilgili sekterler ile görüşür. 
 • Sonlandırılan fatura döneminde örnekleme seçilmiş olan protokollerin epikrizlerinin yazılması/düzeltilmesini, tetkik sonuçlarının ilgili birimlerden istenilerek/alınarak eklenmesini, hekimlere imzalatılması sağlar. 
 • Kurumumuza “Hizmet Alımı” olarak fatura edilen tetkikleri listelerden kontrol eder, hasta protokolüne işler, sonuçsuz/hatalı fatura edilen işlemlerin tedavi tutarlarının iadesi için bildirir. 
 • SGK tarafından incelenen geçmiş fatura dönemlerinde yapılan kesintilere itiraz yazılarını yazar, tetkikleri ve gerekli evrakları tamamlayarak dosya oluşturur. 
 • Hizmet alımı yapan hastanelere tedavi faturalarını düzenler. 
 • Anlaşmalı kurumların tedavi masraf faturalarını düzenler. 
 • Aylık yapılan manuel fatura tutarlarını vezneye bildirir.

8.4 Satın Alma

 • Hastane içerisinde herhangi birimin ihtiyacı olan mal veya hizmetin alınması için ilgili birimin talebini almak,
 • Talepte belirtilen mal veya hizmetin yaklaşık maliyetinin mevzuata uygun olarak belirlenebilmesi için, taleple gelen şartname ile birlikte ilgili kurum ve firmalara fakslanmasını sağlamak,
 • Alınacak mal veya hizmete ilişkin firmaların vermiş olduğu teklifleri hesaplayarak yaklaşık maliyet tablosunu hazırlamak, 
 • Hesaplanan yaklaşık maliyeti satın alma komisyon başkanı ve üyelerine imzalatarak hastane müdürü ve başhekimin onayına sunmak, 
 • Yaklaşık maliyet tespit edildikten sonra mal veya hizmetin alınması için onay belgesini hastane müdürü ve başhekim onayına sunmak.

9. Hasta Hizmetleri

 • Ayaktan Hasta Hizmetleri  adı altında kurum politika ve hedefleri doğrultusunda işleyiş ve talimatlara uymak.
 • Ayaktan hizmet verilen poliklinik, hasta kabul vezne  sekreterlerinin izinlerini, yerleşim planlamasını  ve  iş yeri disiplin kurallarına uyumunun kontrolünü sağlamak.
 • Yatan hastaların işleyişini kontrol etmek

10. Otelcilik Hizmetleri

 • Destek Hizmetleri Müdürlüğünü idare ve temsil etmek.
 • Kendisine bağlı alt birimleri sevk ve idare etmek.
 • Hastanedeki iç ve dış haberleşmenin kaliteli ve kesintisiz yürütülmesini sağlamak.
 • Hastanede yapılan anonsları denetleyerek, hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere hasta çalışanlarını ilgilendiren siyasi ve idolojik mesajlardan arındırılmış anonsların yapılmasını sağlamak.
 • Hastane içindeki çalışma ofislerine verilen radyo ve müzik yayınlarını denetlemek.
 • Birimler için gerekli olan, yastık yorgan kılıfı, nevresim gibi kumaşların dikilmesi için onay vermek ve dikimevi için gerekli her türlü kumaş ve ekipmanı sağlamak.
 • Hastanemizden çıkan bütün kirli çamaşırların yıkanması, kurutulması ve ütülenmesi için çamaşırhanenin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Tüm hastane çalışanları ve hastalar için, diyetisyen gözetiminde, günde üç öğün yemek yapılması, tüm servislere hijyen kurallarına göre dağıtılması ve bulaşıkların toplanıp temizlemesi için gerekli her türlü alet, ekipman ve desteği sağlamak.
 • Birimlerin ihtiyacı olan tüm matbu evrakların çoğaltılması için onay verip gerekli alt yapıyı sağlamak.
 • Hastalara ait kayıtları ve kullanılan dökümanları toplayıp, bu dökümanların daha sonraki başvurularda  kullanımını sağlayan hastane arşivini denetlemek ve daha iyi hizmet verebilmek için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Hastanemizin güncel işlerinin aksamaması için 24 saat şehir içi ve şehir dişına ulaşımı sağlamak için şoför ve araçları hazır bulundurmak.
 • Hastanemize ait araçları denetlemek, gerekli hallerde bakım ve onarımlarını yaptırmak
 • Hastaların berber ihtiyaçları için, hazırda berber bulundurulmasını sağlamak
 • Otoparkların düzenli çalışmasına ve çevre düzenlemesi için gerekli kontrolleri yaparak genel görünüşü düzenlemek.
 • Yönetimin ön gördüğü diğer görevleri yapmak.

10.1 Temizlik Şefi

 • Hastane Genel talimatlarına göre çalışır.
 • Temizlik Şefi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun hale getirilmesini sağlamak.
 • Kendisine bağlı personelin uygun bir şekilde göreve gelip gelmediğini kontrol etmek.
 • Personelin, iş planına uygun çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek.
 • Periyodik işlerin çizelgeye uygun olarak yapılmasının sağlanmasını ve  yapılan işin denetlemesini yapmak.
 • Personelin vardiya çizelgesini hazırlayarak, personele duyurulmasını sağlamak.
 • Personelin Günlük ve yıllık izinlerinin takibini yapmak.
 • Personel Üniforma Kontrolü faaliyetinin muntazam olarak yapılmasını. Çalışanların giyiminin, tutum ve davranışlarının ve çalışmalarının talimat kurallarına uygunluğunun günlük olarak sağlanmasını yapmak,
 • Sipariş edilen  malzemelerle ilgili dökümanları almak ve ilgili yerlere bildirmek. 
 • Birimlerde kontrole çıkmak, görülen uygunsuzlukları kayıt altına alarak gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu konuda bir üst amirine bilgi vermek.
 • Kendisine teslim edilen makine, malzeme ve teçhizatın, amaca uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak
 • Personelin şikâyetlerini dinleyip üst amirine bildirmek..
 • Hizmet verilen kurumun yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunmak.
 • Çevreye zarar vermeden faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Müşteri kural ve uygulamalarına uygun olarak verilen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Kullanılan araç ve gereçlerin temizlik ve teknik açıdan kontrolü ve malzeme eksikliklerinin takibinin yapılmasını sağlamak.
 • Kendilerine görev olarak verilen çalışmalarda prosedürlerin gereği olan kayıtların tutulmasını sağlamak.
 • Sunulan hizmetlerin denetlenerek yeterliliğinin onaylanmasını sağlamak.
 • Müşteri memnuniyetinin takibi ve izlenmesini sağlamak.
 • Personel ve kurumdan faydalanan tüm insanların sağlığını koruyucu önlemlerini almak.
 • Personellerin koruyucu ekipmanları kullanmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Bölgesindeki kayıtları tutmak ve kontrolünü yapmak.
 • Atıkların değerlendirilmesini veya uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet) başlatmak.
 • Genel İş Tanımlarına ve  Kalite güvence prosedürlerine göre uygun çalışmak.
 • Her yeni görevlinin, Çalışanın İşe Yönlendirilmesi Çizelgesine ve Eğitim Takip Formuna uygun olarak eğitimlerini sağlamak
 • İletişim evraklarının her gün gözden geçirilerek istenilen hizmetlerin aynı gün yerine getirilmesini sağlamak.
 • Gelişmelerden bir üst amirine bilgi vermek ve günlük rapor sunmak.
 • Bir üst amir ve yönetim tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

10.2 Güvenlik

 • Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak;
 • Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal güvenlik amirine bildirmekle beraber, destek güvenlik ekibi gelinceye kadar zanlıları yakalamak; 
 • Delilleri bulundukları yerde muhafaza etmek; d) Güvenlik amirinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak; 
 • Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak; f) Sivil Savunma ve Polis Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak;
 • Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek,
 • Tesislere girişlerde, verilmiş olan ilgili diğer talimatlar uyarınca işlem yapmak,
 • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak, 
 • Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak, 
 • Olay yerini ve delilleri koruma amacı ile yakalamak, 
 • Özel Güvenlik Teşkilatı yukarıda tanımlanmış görev ve işlemler dışında, acil durumlarda Kuruluş tarafından verilecek sözlü ve yazılı talimatlara ve her bir görev yeri ve tanımı için Kuruluş tarafından verilmiş yazılı talimatlara ayrıca uymakla yükümlüdür.

10.3 Çamaşırhane

 • Servislerden getirilen çamaşırları cins ve miktarına göre teslim alıp kaydeder. Bunları makine ile yıkamakla ve kurutmakla yükümlüdür. 
 • Yıkanan çamaşırları kuruttuktan sonra ütüler.
 • Çamaşır yıkama, sıkma ve kurutma makinelerinin kullanma ve bakımından sorumludur. 
 • Arızaları birim sorumlusuna bildirir. 
 • Yıkama için kullanılan malzeme bitmeden temini için Satın Alma Sorumlusuna talepte bulunur. 
 • Servislerden hizmetli personel tarafından ayrı torbalar içinde getirilen bulaşıcı hastalara ait çamaşırları diğerlerine karıştırmayarak ayrı yerlerde bulundurur, dezenfekte eder ve ayrı olarak yıkar. Bu çeşit çamaşırları yıkarken çamaşırhanenin hiçbir tarafına bulaştırmamaya ve aynı zamanda kendini korumaya son derece dikkat eder. 
 • Kirli çamaşırları giriş kapısından, yıkanmış çamaşırları çıkış kapısından teslim alır ve teslim eder. Teslim ettiği çamaşırların kaydını tutar. 
 • Çamaşırhanede yıkanan gömlek ve çamaşırlarda uygun olanları buharlı ütü makinesi ile ütüler ve sahiplerine verilmek üzere askılara asar. 
 • Diğer çamaşırların kırışıklıkların giderilmesini bantlı ütüleme makinesinde ütülenmesini sağlar. 
 • Hizmet esnasında giyilen ve hastane hizmetinde kullanılan masa örtüsü, perde v.b. gibi malzemeleri de ütülemekle görevlidir.
 • Kullandığı araç ve gereçlerin muhafazası ve çalışır halde bulundurulmasından sorumludur. 
 • Çamaşırhane görevlisi hizmetin usulüne uygun yürütülmesini, temizlik, düzen ve iş bölümünün sağlanması için idareye karşı sorumludur. 
 • Görevini kalite yönetimi sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
WhatsApp
Top