Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

  • tr
Haz 18

Obezite Cerrahisi Sonrası Safra Taşı Oluşumu

Obezite önemli derecede morbidite ve mortalite taşıyan, karmaşık genetik ve çevresel etiyolojilere sahip ciddi bir hastalıktır. Hipertansiyon, hiperlipidemi, kardiyomiyopati, diyabet, hipoventilasyon bozuklukları, artmış malignite riski, safra taşı, dejeneratif artrit, infertilite ve psikososyal bozukluk gibi sağlığı tehdit eden hastalıklara neden olur.

Safra taşı hastalığı sindirim sistemini etkileyen en sık problemlerden birisidir ve otopsi çalışmalarında sıklığı %11-36 arasında bildirilmiştir. Obezite, gebelik, diyetsel faktörler, Crohn hastalığı, terminal ileum rezeksiyonu, mide cerrahisi, herediter sferositoz, orak hücreli anemi ve talasemide safra taşı gelişme riski yüksektir. Kadınlar erkeklere göre 3 kat daha fazla risk taşırlar ve safra taşı hastalarının 1.derece yakınlarında bu risk 2 kat fazladır.

Literatüre bakıldığında, morbid obezlerde safra taşı sıklığı %21-33 arasında değişmektedir ve bunların %50’sine yakını bariyatrik cerrahi öncesinde kolesistektomi (safra kesesi ameliyatı) olmuştur. Ağır obez hastalarda, karaciğer tarafından kolesterol sekresyonu artmıştır. Bu, fosfolipid ve safra tuzlarında orantılı bir artış olmaksızın kolesterol konsantrasyonunda artışla sonuçlanır. Ayrıca obez hastalar kontraktilitesi azalmış safra kesesine sahiptirler. Bu değişik mekanizmalar obez hastalarda safra taşı sıklığının artışından sorumludurlar.

Bariyatrik cerrahi, özellikle de Roux en-y gastrik bypass sonrasında, hızlı kilo kaybından dolayı safra taşı oluşum sıklığı normal populasyona göre artmıştır. Hepatik safranın kolesterol ile süpersatürasyonu, safra kesesi stazı ve safra içindeki müsinin artmış konsantrasyonu olası sebeplerdir.

Bu hastalarda safra taşı hastalığının yönetimi hala tartışmalıdır ve birkaç terapötik modalite kullanılmaktadır. Bunlar; safra taşı olsun veya olmasın, bunlara bakılmaksızın tüm hastalara gastrik bypass sırasında eş zamanlı kolesistektomi yapılması (profilaktik yaklaşım), safra taşı olan tüm hastalara eş zamanlı kolesistektomi yapılması (elektif veya selektif yaklaşım), ve safra taşı ve semptomun birlikte olduğu hastalarda eş zamanlı kolesistektomi yapılması ve sonrasında semptom gelişinceye kadar profilaktik ursodeoksikolik asid tedavisinin başlanıp veya başlanmadığı (konvansiyonel yaklaşım) yöntemlerdir.
Op. Dr. Metin Karadeniz

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz