Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Kalite Yönetim Direktörü Görev Tanımı

 

Bölümü

 

 

Mesul Müdür

 

Unvanı

 

 

Kalite Yönetim Temsilcisi

 

Görevi

 

 

Hastanemizde, Hastane Hizmet Kalite Yönetim Sistemleri çalışmalarının aksamadan sürdürülmesini sağlamak.

 

Bağlı Olduğu Üst

 

Genel Müdür
 

Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar

 

Kalite Yönetim Sorumlusu,Eğitim Hemşiresi,

Kalite Doküman Sorumlusu

 

Vekâlet Edeceği Unvan

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

Genel Müdür
 

Görevin Amacı

 

Sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi sürecinde verilen hizmetlerin uluslararası kalite ve sağlıkta kalite standartlarına, sağlıkta etik yaklaşımına uygun olarak eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
 

Görevler

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

 1. KYS Yönetimi konusunda Yönetim Kurulunun temsilcisidir.
 2. KYS yönetim sistemi için gerekli süreçlerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 3. Üst yönetim tarafından kalite yönetim sistemini yönetmek, izlemek, değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak
 4. Uygunsuzluk gördüğü birimlerde Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak ve uygunsuzluğun devam etmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanından yardım alarak birimlerdeki sorunu çözmek
 5. Personele gerekli olan hizmet içi eğitim programlarını ilgili birim sorumluları ile koordineli çalışarak hazırlamak ve gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak
 6. Hastaneye yeni başlayan personelleri Kalite Yönetim sistemi oryantasyon eğitimine almak
 7. Gerektiğinde dış kuruluşlarla iş birliği içerisinde olup, sistemin daha iyi yürümesi için gerekli olan eğitimlere katılmak ve gerekli kişilerin katılmasını sağlamak
 8. Değişen süreçlerle ilgili gerekli “REVİZE” işlemlerini takip etmek
 9. Hastanenin Veri Analiz Planlarını sürekli takip ederek yılsonunda Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında veri analiz raporlarını sunmak
 10. Kalite Yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmek
 11. Hastanede Öz değerlendirme, İç tetkik ve Temel Eğitimi almış olan kişilerin sayısını kontrol ederek eğer gerekiyorsa bunların sayısını çoğaltmak için eğitim verdirmek
 12. Hastanedeki tüm birimlerle koordineli çalışmalar yaparak bu birimlerin sistem ile ilgili gereklilikleri yerine getirip – getirmediklerini kontrol eder. Onlardan destek alarak sistemin sürekli iyileştirme yoluna gidilmesi sağlar.
 13. Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşerek Hastanenin Kalite Politikasını ve Kalite Hedeflerini belirler, gerçekleşen ve gerçekleşmeyen hedeflerle ilgili bir eylem planı hazırlar.
 14. Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlar. Performanslarını ölçer.
 15. Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor verir.
 16. Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare eder.
 17. Sektördeki gelişmeleri izler, bu konuda öneriler geliştirir ve üst yönetime sunar.
 18. Konuyla ilgili kongre, konferans, seminer ve toplantıları izler, gerekli çalışanların katılımını sağlar, kurum faaliyetleri açısından değerlendirir ve sonuçlarını üst yönetime raporlayarak sunar.
 19. Kurumda, hizmetin kalite yönetim sistemi standardına uygun verilmesini sağlamaya yönelik eğitim, dokümantasyon çalışmalarının organize edilmesini ve uygulanmasını sağlar ve takip eder.
 20. Hastanemizde hizmet üretiminin kalite güvenliğini sağlamaya yönelik olarak eğitim çalışmalarına katkıda bulunur, gerektiğinde ilgililere danışmanlık yapar.
 21. Gerekli görülen durumlarda ilgili mercilerin uyarılması, işin düzeltilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması, vatandaş şikâyetlerinin incelenmesi, çözüm önerilerinin üretilmesi ve raporlanmasını sağlar.
 22. Hizmet akışının çeşitli noktalarında kontroller yapılmasını sağlar.
 23. İlgili merciler ile kalite konusunda anlaşmazlık olduğunda anlaşmazlığı çözmeye çalışır ve gerekli raporların düzenlenmesini sağlar.
 24. Kalite Sistemini kurma, işletme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını koordine eder ve yürütür.
 25. Yapılan kontrollerin gerekli kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar. Kalite kontrol faaliyetleri ile ilgili raporların hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesini temin eder.
 26. İlgili bölümler tarafından hazırlanan prosedür ve standart formları, ulusal ve uluslararası standarda göre ve yapı yönünden kontrol eder.
 27. Uygun olan prosedürleri kontrol eder, diğer dokümanların yürürlüğe girebilmesi için onay verir ve imzalar.
 28. Uygun olmayan prosedürlere ilişkin yol gösterir ve onaylama safhasına gelmesine kadar faaliyeti kendi kontrolünde yürütülmesini sağlar.
 29. Kalite Yönetim Sisteminin güncelleştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.Yönetim Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı gündemlerinin önceden hazırlanarak, ilgililere duyurulmasını sağlar.
 30. Kalite Yönetim sistemi ile ilgili gerçekleştirilen Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısında yapılan tüm çalışmalar hakkında üst yönetime bilgi verir. Çıktı raporunu hazırlar.
 31. Toplantıda alınacak kararlar doğrultusunda Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin başlatılmasını, izlenmesini ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar.
 32. Tespit edilen uygunsuzlukların önlenmesini ve giderilmesi için birim ve çalışanlarının uyarılmasını ve Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
 33. Hizmet alanlar, eğitim kurumları ve resmi belgelendirme kuruluşları ile kurumu arasındaki gerekli olan koordinasyonu sağlar.
 34. Onaylı Tetkikçi Listesinin oluşturulmasını sağlar ve Yönetim Kurulunun onayına arz eder.İç tetkikin sağlıklı olarak yapılabilmesi için gerekli hazırlık ve koordinasyonları gerçekleştirir.
 35. KYS anlayışı ile çalışır. Sistem kalitesinin artırılması ile ilgili çalışma ekiplerinin doğal üyesidir.
 36. Hazırlanan prosedürleri uygular, uygulanmasını sağlar, uygulama doğruluğu, etkinliği ve sonuçları tespiti, temini ile ilgili koordinasyonu Kalite Yönetim Sorumlusu ile yapar.
 37. KYS içinde tanımlanan her faaliyetin sistemde yer alan dokümanlarının kullanımına ve kullanılmasına özen gösterir,
 38. İstatistikî verileri toplar ve değerlendirir. Sonuçları YT de paylaşır.
 39. “KYS ile ilgili Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin başlatılmasını, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar. KYS ile ilgili Kalite Yönetim temsilcisine iyileştirme önerilerinde bulunur.
 40. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının Toplam Kalite Felsefesi doğrultusunda ve Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını ve motive edilmesini sağlar.
 41. Bölümleri ile ilgili gerekli bilgi alışverişini yaparak iyileştirilmesi gereken noktaları ve çözümlerini Kalite Yönetim Sorumlusuna sunar,
 42. Kendi birimleri ile ilgili hizmet soru listelerini oluşturur,
 43. KYS bilincinin yaygınlaşmasını sağlar,
 44. Kalite politikasında belirtilen erdemlere göre çalışmasını maddi ve manevi olarak motive edilmesini sağlar.