Bize Ulaşın 0 (232) 854 1 854

Ayrancılar (Havaalanına 10 km) / İzmir İletişim

 • tr

Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

Bölümü

Güvenlik-HAP
Unvanı Güvenlik Görevlisi
Görevi Hastanenin hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, Afet planında görev almak.
Bağlı Olduğu Üst İdari İşler Sorumlusu-Afet Planı Başkanı
Kendisine Bağlı Bulunan Kadrolar
Vekâlet Edeceği Unvan  

Diğer Güvenlik Personeli

 

 

Vekâlet Edecek Unvan

 

 

Görevin Amacı:

 

Hastanede hasta ve çalışan güvenliklerinin aksamadan sürdürülmesini sağlamak
 

Görevler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI;

 1. Sorumluluğu altındaki güvenlik sisteminin düzenli işleyişini sağlar.
 2. Tüm güvenlik tertibatında yer alan teknik donanımı, güvenlik teçhizatın periyodik bakım, onarım tablolarını hazırlayıp takip eder. Bunların eksiklerinin giderilmesini sağlar.
 3. Günlük ve haftalık nöbet, çalışma saatlerine ve  çizelgelerine uyar.
 4. Güvenlikle ilgili verilen eğitimlere katılır.
 5. Hastane otoparkına park edilen araçların takibi ve güvenliğini sağlar.
 6. Acil durumlarda şirketin tespit ettiği birimlerle irtibata geçer.
 7. Tespit ettiği şüpheli durumları sorumlusuna bildirir.
 8. Kendi görev alanının (Hastane içi ve dışı alanlar) temizlik ve düzenini sağlar.
 9. Birimine ait tespit ettiği eksiklikleri hastane sorumlusuna bildirir.
 10. Nöbet noktalarında bulunan talimatları yerine getirir.
 11. Nöbet hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasını sağlar.
 12. Görevli olduğu alana girenlere kimlik kontrolü yapar.
 13. Görev alanındaki her türlü arıza, aksaklık ve olay ile ilgili form, tutanak vs. düzenler ve sorumlusuna bilgi verir.
 14. Görevi süresince olabilecek her türlü gelişmeye karşı hazır halde bulunur.
 15. Yangın vakalarında vardiyalı nöbet çizelgesindeki ismen belirlenen kurtarma ekibi ile birlikte yangın alarmı verilen bölgeye gitmek, öncelikle yangın alanında kalan personeli tahliye etmek ve “İlk Yardım” ekibine teslim etmek, Kurtarma işlemini öncelik sırasına göre yapmak (Malzemeler üzerine yapıştırılmış kurtarma önceliğini belirten etiketlere göre kurtarma yapılır), Yangın ofislerde ise, ofis çalışanlarının göstereceği öncelik sırasına uymak, mesai dahilindeki kurtarma işlemleri, mahalli itfaiye kurtarma ekibi ile koordineli olarak yürütmek, Kurtarılan malzemelerin yüklendiği araçların tahliye bölgesine götürülmesini denetlemek, kurtarma esnasında yangın çıkış nedeni tespit etmeye çalışmak ve sabotaj belirtilerinde delilleri koruma altına almak, kurtarılan değerli malzemeleri kayda geçirir.
 16. Yürüme engelli olan hastaların takibini yapar onlara tekerlikli sandalye verir.
 17. Gelen kargoları teslim alır, giden kargoları teslim eder.
 18. Akşam nöbet esnasında acil gelen hastaların yönlendirmesini yapar nöbetçi hekime haber verir.
 19. Deprem vakalarında hasar gören binalara girişi engeller, binada mahsur kalanlar varsa kurtarma ve ilk yardım ekiplerine görevlerini yerine getirecekleri güvenlik ortamını hazırlar.
 20. 5188 Sayılı Kanun’daki görev ve yetkileriyle ilgili Görev Talimatı’nı yanında bulundurmak ve gereğini yerine getirir.
 21. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7. Maddesi’nde ifade edilen tüm bentlere uygun hareket eder.
 22. Bağlı olduğu hiyerarşi içinde üst yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar.
 23. Mavi ve beyaz kod uygulamalarında aktif rol oynar. Görevlerini ilgili talimatlara uygun olarak sürdürür.

 

HAP da Görevleri:

 

 1. Hastane Afet Planı Başkanı’ndan bilgi ve görev  alır.
 2. Gözetim yapar, kurtarma operasyonları ve tehlikeli durumlarda güvenliği sağlar. Ortamın güvenliğini sağlar,  trafik ve güvenliği organize eder Bu görev tanımlarını okur ve organizasyon tablosunu gözden geçirir.
 3. Hastane Afet Planı Başkanı’ndan alır.
 4. Diğer afet ekip elemanları ile iletişim sistemi oluşturur. Bu amaçla Hasta yakınları, diğer gönüllüler düşünülebilir.
 5. Tedavi alanlarından ve kriz merkezinden yetkisiz kişileri çıkartır. Araştırma ve taşıma sorumlusu ile ambulans giriş, çıkış noktalarını belirlemek için işbirliği yapar.
 6. Kriz merkezi, triaj, hasta bakım, morg ve diğer hassas noktaları izinsiz girişlerden korur.
 7. Hasar Tespit ve Kontrol Sorumlusu ile iletişim kurar ve güvenliği olmayan bölgelere “Girilmez” işaretlerini yerleştirir. Güvenlik görevlilerini, tüm tehlikeli ve güvensiz durumların belirlenmesi ve Hasar Tespit ve Kontrol Sorumlusu’na rapor edilmesi konusunda sürekli duyarlı kılar.
 8. Boşaltılan alanlara yetkisiz personel girişlerini engeller.
 9. İhtiyaç halinde itfaiye ve polisle Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi aracılığıyla ilişki kurar.
 10. Herhangi tehlikeli, zararlı ya da güvenliği ilgilendiren bir durum karşısında, Hastane Afet Planı Başkanı, Birim Sorumlularını bilgilendirir.
 11. Gönüllülerin referansları ve özellikleri açısından verdikleri bilgilerin doğruluğunun kontrolünde Sorumlu Hemşire’ye yardımcı olur. Daha çok sayıda potansiyel gönüllüleri karşılamaya hazır olur.
 12. Halkla İlişkiler Yetkilisi ile medyaya ayrılacak yerler için  görüşür.
 13. Hastane Afet Planı Başkanı ile rutin bilgilerini gerçekleştirir.
 14. Taşıt ve yaya trafik kontrolünü sağlar.
 15. Yiyecek, su, tıbbi malzeme ve kan kaynaklarını korur.
 16. Güvenlik personeliyle rutin bilgilerini gerçekleştirir.
 17. Tüm personelin, gönüllülerin ve hastaların stres belirtilerini veya uygunsuz davranışlarını gözlemler. Kaygılarını Psikolojik Destek Sorumlusu’na rapor eder.

 

Diğer Görevleri:

 

 1. Hastane sınırları ve çalışma alanları içinde; Hastaların, hasta yakınlarının, ziyaretçilerin ve hastane çalışanlarının, rahat, güvenilir bir ortamda hizmet almalarını ve çalışmalarını sağlamak için her tür güvenlik önlemlerini almak ve uygulamak.
 2. Cana ve mala yönelik her tür tehdit ve tecavüzleri yasalar çerçevesinde önlemek, mütecavizleri yakalayarak kolluk kuvvetlerine teslim etmek.
 3. Kuruma ait her tür demirbaş, sarf malzemesi ve hurdaların korunması, bunların saklandığı depoları, yağma ve hırsızlığa karşı korumak amacıyla yeterli güvenlik önlemleri almak ve uygulamak.
 4. Hastane içinde belirlenmiş gözetim ve denetim noktalarında; ziyaretçileri, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme hususunda yardımcı olmak.
 5. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Kanununda belirtilen yetkileri kullanmak suretiyle gerektiğinde olaylara müdahale etmek.
 6. Güvenlik personeli olarak çalıştırılacak elemanlar, 5188 sayılı kanunun 8. ci maddesi gereğince; hastanemizin güvenliğinin sağlanmasında ve hastane alanı içinde silah taşıyamaz ve kullanamaz, silahsız güvenlik hizmeti vereceklerdir.

 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel görevleri: (Genel Kollukla İlişkileri)

 

 1. Özel Güvenlik görevlileri, görev alanlarında işlenen her türlü suçu ile ilgili yakalama, el koyma ve zor kullanma yetkisinin kullanıldığı olayı,  derhal yetkili genel kolluğa bildirmekle yükümlüdürler. Özel güvenlik görevlileri, genel kolluk kuvvetlerinin olaya el koymasından itibaren emrine girerek yapacakları araştırma ve faaliyetlerde yardımcı olmakla görevlidirler.
 2. Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında meydana gelen olayla ilgili olarak; olay yerini ve delilleri muhafaza ederek, konuyla ilgisi olan şahıs, bilgi ve belgeleri genel kolluğa tutanak karşılığı teslim eder.
 3. Özel güvenlik yöneticileri veya görevlileri kendi görev alanı içerisinde olmak şartıyla, umumi ve umuma açık yerlerde makul sebeplerin oluştuğu ve milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlemesinin önlenmesi, taşıması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacının ortaya çıktığını ve tehlikenin oluştuğunu gösteren belirlemelerini ivedilikle mahalli genel kolluğa bildirir, kolluk gerekli değerlendirmeyi yapar. Kolluğun genel hükümlere göre önleyici arama izini alması durumunda, arama işlemi genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerine yaptırılır. El konulan ve müsadereye tabi madde ve cisimler ve/veya yakalanan kişiler, haklarında yasal işlemler yapılmak üzere tutanakla mahalli kolluğa teslim edilir. Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.
 4. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabi afet durumlarında Sivil Savunma teşkilatı mensuplarının görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olurlar.

 

Özel Güvenlik Görevlilerin Yetkileri:

 1. 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri usulü Kanunun 127. nci maddesine göre yakalama nedeniyle orantılı arama.
 2. Görev alanında haklarında tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
 3. Yangın deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek
 4. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek yada suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,
 5. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
 6. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 7. Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.
 8. Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52. maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

 

KYS ile ilgili görevleri:

 

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.